dwedewdewd

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1.Το παιδί μου είναι απόλυτα υγιές, όπως προκύπτει από την ιατρική βεβαίωση που σας προσκομίζω. Θα αναφέρω έγκαιρα στον προπονητή τυχόν πρόβλημα που αφορά την υγεία του παιδιού μου.

2.Αναγνωρίζω και αποδέχομαι πλήρως τους κινδύνους από τη συμμετοχή του παιδιού μου στο Summer Basketball Camp  και παραιτούμαι ανεπιφύλακτα από την έγερση οποιασδήποτε αξίωσης έναντι του Συλλόγου ή και οποιουδήποτε τρίτου προσώπου που σχετίζεται με το Summer Basketball Camp λόγω τυχόν τραυματισμού του παιδιού – αθλητή, ώς άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα της συμμετοχής του στο προαναφερθέν Camp.

Προσωπικά Δεδομένα

O Aθλητικός Σύλλογος, ενεργών ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ενημερώνει με το παρόν τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που θα συμμετάσχουν στο Summer Basketball Camp ότι συλλέγει, τηρεί και αποθηκεύει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην Αίτηση Εγγραφής (όνομα – επίθετο παιδιού, όνομα πατέρα, ημερομηνία γέννησης παιδιού, μέγεθος T-Shirt, αριθμός κινητού τηλεφώνου παιδιού, δεδομένα υγείας παιδιού, ονοματεπώνυμο γονέα/κηδεμόνα, e-mail γονέα/κηδεμόνα, αριθμό τηλεφώνου οικίας γονέα/κηδεμόνα, διεύθυνση κατοικίας γονέα/κηδεμόνα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Summer Basketball Camp και ειδικότερα:

  1. η συλλογή, τήρηση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων υγείας των παιδιών είναι απαραίτητη για την παροχή ιατρικής βοήθειας, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί
  2. η συλλογή, τήρηση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των γονέων απαιτείται για την άμεση επικοινωνία μας μαζί τους για οποιοδήποτε ζήτημα με τη συμμετοχή των παιδιών τους στο  Summer Basketball Camp.

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή/και αρμόδιους εξωτερικούς συνεργάτες (νομική σύμβουλος ή/και λογιστής) του Συλλόγου αποκλειστικά για την εκτέλεση της μεταξύ μας συμφωνίας και δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων /κηδεμόνων των παιδιών.

Συναινώ και δίνω τη συγκατάθεσή μου στο SOUTH BASKETBALL ACADEMY να δημοσιεύσει σε φυλλάδια του, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο διαδίκτυο, στην επίσημη ιστοσελίδα του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ατομικές ή ομαδικές φωτογραφίες ή και βίντεο μαζί με τα ονοματεπώνυμα των αθλητών που συμμετέχουν, με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης αλλά και προς  όφελος της αθλητικής ανάπτυξης των αθλητών.

Ο Σύλλογος θα επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η φίλαθλη ιδιότητα του αθλητή ή/και απαιτείται για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας ή/και για συμμόρφωση του Συλλόγου για την αντιμετώπιση νομικών αξιώσεων. Ειδικά όμως αναφορικά με τα δεδομένα υγείας των παιδιών, ο Σύλλογος θα προβεί στη διαγραφή τους εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση του Camp, εκτός και αν προκύψουν σοβαρά προβλήματα υγείας των συμμετεχόντων.

Ως υποκείμενα προσωπικών δικαιωμάτων οι γονείς/κηδεμόνες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν τα προσωπικά τους δεδομένα ή και των παιδιών τους αποτελούν ή και αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επίσης οι γονείς/ κηδεμόνες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, διαγραφής, φορητότητας καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που παρέχεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να  ανακαλέσουν την παρούσα συγκατάθεσή τους προς τον Σύλλογο ανά πάσα στιγμή ή/και να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προκειμένου να ασκήσουν τα παραπάνω νόμιμα δικαιώματά τους οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνήσουν με το SOUTH BASKETBALL ACADEMY ως ακολούθως:

e-mail: gosouth.gr@gmail.com

Διεύθυνση: Λυσικράτους 81 & Κονδύλη, Άλιμος

Τηλέφωνο: 210-9886457

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Αλέξανδρος Άνθης

Ο Σύλλογος τέλος δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή και οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των παραπάνω προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή και αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

Ο υπογράφων γονέας δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων συμμετοχής.

Ο υπογράφων γονέας δηλώνω ότι συναινώ ανεπιφύλακτα και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στον Σύλλογο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των δικών μου και του συμμετέχοντος παιδιού μου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας αιτήσεως.