ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα παρεχόμενα προσωπικά στοιχεία της παρούσας αίτησης παρέχονται εκουσίως από τους έχοντες τη γονική μέριμνα και την επιμελεια γονείς του ανηλίκου αθλητή/αθλήτριας, με σκοπό την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του Α.Σ “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ – SOUTH BC Αλίμου”, όπως τον προσδιορισμό της ταυτότητας (ταυτοπροσωπίας) ή επικοινωνίας των ατόμων που συμμετέχουν, τη συμμετοχή σε επίσημους αγώνες, πρωταθλήματα ή τουρνουά, τη στατιστική τους επεξεργασία.Η επεξεργασία αυτή έχει ως νομική βάση και εξυπηρετεί τους σκοπούς της σχετικής προσχώρησης και άθλησης στο σωματείο.

O Αθλητικός Σύλλογος, ενεργών ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ενημερώνει με το παρόν τους γονείς/κηδεμόνες – μέλη του Συλλόγου, αναφορικά με τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στις αθλητικές δραστηριότητες της South B.C.  Αλίμου ότι συλλέγει, τηρεί και αποθηκεύει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στην Αίτηση Εγγραφής (όνομα – επίθετο παιδιού, ημερομηνία γέννησης παιδιού, μέγεθος T-Shirt, αριθμός κινητού τηλεφώνου παιδιού, δεδομένα υγείας παιδιού, ονοματεπώνυμο γονέων/κηδεμόνων, e-mail γονέων/κηδεμόνων, κινητό τηλέφωνο γονέων/κηδεμόνων, αριθμό τηλεφώνου οικίας γονέων/κηδεμόνων, διεύθυνση κατοικίας γονέων/κηδεμόνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

Η επεξεργασία των παραπάνω προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διεξαγωγής των αθλητικών δραστηριοτήτων της South B.C. και ειδικότερα:

  1. η συλλογή, τήρηση, αποθήκευση και περιορισμένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υγείας των παιδιών, που συνοδεύουν την αίτηση εγγραφής αποτελεί συμμόρφωση με την προβλεπόμενη αθλητική νομοθεσία για την ασφάλεια και προστασία των αθλουμένων και   είναι απαραίτητη για την παροχή ιατρικής βοήθειας, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί,
  2. η συλλογή, τήρηση και αποθήκευση των σωματομετρήσεων και της εργομετρικής αξιολόγησης αθλητών για την προσαρμογή προγράμματος γυμναστικής
  3. η συλλογή, τήρηση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των γονέων απαιτείται για την άμεση επικοινωνία μας μαζί τους για οποιοδήποτε ζήτημα με τη συμμετοχή των παιδιών τους στις αθλητικές δραστηριότητες του South B.C. 
  4. η συλλογή, τήρηση και αποθήκευση φωτογραφιών και/ή βίντεο του παιδιού σας κατά τη συμμετοχή του παιδιού σας στις αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του South B.C., υπό την προϋπόθεση ότι θα παράσχετε τη συγκατάθεσή σας.

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: 

1 Η εγγραφή του παιδιού σας στο Σύλλογό μας -συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του σε αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες του συλλόγου (προπονήσεις, αγώνες, εκδρομές, camp κ.λπ.). Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.
2 Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας.
3 Η επικοινωνία μας μαζί σας για θέματα που αφορούν στη συμμετοχή των παιδιών σας στις αθλητικές δραστηριότητες του Συλλόγου και η ενημέρωσή σας για τις δράσεις του συλλόγου με ενημερωτικά δελτία (newsletters) που σας αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms). Νομική βάση εν προκειμένω είναι το έννομο συμφέρον του Συλλόγου αφενός να σας ενημερώνει για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της αθλητικής κοινότητας και, αφετέρου, να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση μέριμνας για το παιδί σας.
4 Η χρήση από το παιδί σας και εσάς – αλλά και το σύλλογο – ως αναμνηστικού της αθλητικής ζωής και η προώθηση των δράσεων που οργανώνει και υλοποιεί ο σύλλογος (φωτογραφιών/βίντεο του παιδιού σας), μόνο με την προηγούμενη δική σας ρητή συγκατάθεση, που αποτελεί και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας.

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας  ή/και αρμόδιους εξωτερικούς συνεργάτες (νομική σύμβουλος ή/και λογιστής) του Συλλόγου αποκλειστικά για την εκτέλεση της μεταξύ μας συμφωνίας και δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων /κηδεμόνων των παιδιών. Σημειώνεται ότι και και εξωτερικοί συνεργάτες του συλλόγου, όπως, φωτογράφοι, λογιστές, νομικοί κλπ., δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, και είναι αποδέκτες προσωπικών δεδομένων μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών που έχει ο καθένας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας. Επιτρέπεται η διαβίβαση των παραπάνω στοιχείων στους αρμοδίους φορείς, όπως Ομοσπονδία, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή αλλους φορείς όπου αυτό είναι απαραίτητο ή προβλέπεται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για τη διαβίβαση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων σε άλλες αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές, οταν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή από σχετικη δικαστική απόφαση.

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν κατά τον χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους. Ειδικά όμως αναφορικά με τα δεδομένα υγείας των παιδιών, ο Σύλλογος θα προβεί στη διαγραφή τους εντός 30 ημερών από την απώλεια της φιλάθλου ιδιότητας, εκτός και αν προκύψουν σοβαρά προβλήματα υγείας των συμμετεχόντων.

Αναφορικά με το οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο), σας ενημερώνουμε ότι αυτό διατηρείται ως ιστορικό αρχείο του Συλλόγου και για αναμνηστικους  λόγους για όλα τα μέλη της αθλητικής κοινότητας, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά.

Ως υποκείμενα προσωπικών δικαιωμάτων οι γονείς/κηδεμόνες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν εάν τα προσωπικά τους δεδομένα ή και των παιδιών τους αποτελούν ή και αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επίσης οι γονείς/ κηδεμόνες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, διαγραφής, φορητότητας καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που παρέχεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να  ανακαλέσουν ην παρούσα  συγκατάθεσή τους προς τον Σύλλογο ανά πάσα στιγμή ή/και να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το δικαίωμα δε της διαγραφής κσι του περιορισμού δεν μπορεί να αφορά τα απαραίτητα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται κατά τη διάρκεια που ο αθλούμενος/αθλητής είναι εγγεγραμμένος στο Σύλλογο καθώς και για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της για σκοπούς συμμόρφωσης με τη σχετική αθλητική, φορολογική, ασφαλιστική και λοιπή νομοθεσία.

Προκειμένου να ασκήσουν τα παραπάνω νόμιμα δικαιώματά τους οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη  SOUTH BC Αλίμου ως ακολούθως:

e-mail: gosouthgr@gmail.com

Διεύθυνση: Λυσικράτους 82 & Κονδύλη, Άλιμος

Τηλέφωνο: 210-9886357

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ιωάννης Ηλιόπουλος

Ο Σύλλογος τέλος δεσμεύεται ότι θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό ή και οργανωτικό μέτρο για την ασφάλεια των παραπάνω προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή και αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία.

Συναινώ και δίνω τη συγκατάθεσή μου στη SOUTH BC Αλίμου να δημοσιεύσει σε φυλλάδια του, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο διαδίκτυο, στην επίσημη ιστοσελίδα του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ατομικές ή ομαδικές φωτογραφίες ή και βίντεο μαζί με τα ονοματεπώνυμα των αθλητών που συμμετέχουν, με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης αλλά και προς  όφελος της αθλητικής ανάπτυξης  των αθλητών.

Ο υπογράφων γονέας δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων συμμετοχής.

Ο υπογράφων γονέας δηλώνω ότι συναινώ ανεπιφύλακτα και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου στον Σύλλογο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των δικών μου και του συμμετέχοντος παιδιού μου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας αιτήσεως. Ο υπογράφων γονέας συμφωνώ πως τα προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί διατηρούνται για τον αθλητή/τρια  όσο χρόνο είναι εγγεγραμμένος/η στο Σύλλογο και επιπλέον όσο απαιτείται από την κείμενη αθλητική, φορολογική και ασφαλιστική  νομοθεσία.